Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2020

YLEISTÄ

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n liiketoiminta käynnistyi 1.5.2017. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Lahti-konserniin.

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa ja järjestää ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Tämä tapahtuu valmistamalla, toimittamalla ja tarjoilemalla valmiita aterioita, pitämällä henkilöstöravintoloita, kahviloita ja kanttiineja sekä harjoittamalla pitopalvelua. Yhtiö noudattaa hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja.

Tilikauden päättyessä yhtiön palveluverkostossa oli 9 valmistuskeittiötä ja 69 palvelukeittiötä.

TULOS JA TALOUDELLINEN TILANNE

Tilikauden liikevoitto oli 104 087 €. Liikevaihtoa kertyi 24,9 miljoonaa euroa. Vertailuvuoteen 2019 nähden laskua oli 2,5 miljoonaa euroa ja 9,2 %. Koronapandemia teki tilivuodesta poikkeuksellisen. Peruskoulujen ja lukioiden siirtyminen keväällä kahdeksi kuukaudeksi etäopiskeluun vaikutti olennaisesti liikevaihtoon, samoin kuin kahvilatoimintaa ja henkilöstöravintoloita koskeneet valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset.

Henkilöstökulut olivat 10,8 milj. € (2019: 11,7 milj. €). Vuokratyövoiman käyttöä lisättiin suunnitellusti. Vuokratyövoiman kulut olivat 0,4 milj. € (2019: 0,3 milj. €). Palkat ja palkkiot on eritelty liitetiedoissa. Yhtiöllä ei ole tulospalkkiojärjestelmää.

Yhtiön toimintaa harjoitetaan pääosin asiakasomistajilta vuokratuissa keittiö- ja tarjoilutiloissa, joista yhtiö maksoi markkinaehtoista vuokraa, yhteensä 3,42 milj. €. Tilavuokrat ovat kokonaisliikevaihdosta 13,7 % (2019: 13,0 %).

Yhtiöllä on pitkäaikaisia lainoja 0,5 miljoonaa euroa. Nämä lainat ovat oman pääoman ehtoista lainaa yhtiön omistajilta, joiden pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Lainat ovat eräpäivättömät. Lainan korko on 12 kuukauden euribor + 5,05 % ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022 ja 1.1.2023 alkaen korkomarginaali nousee 7 %:iin.

Talouden tunnusluvut 2020 2019
Liikevaihto, milj. € 24,9 27,4
Liikevoitto/-tappio, milj. € 0,1 0,7
Liikevoittoprosentti 0,4 2,5
Tulos verojen jälkeen, milj. € 0,07 0,57
Omavaraisuusaste, % 26,0 22,0
Oman pääoman tuotto, % 14,9 499,7
Quick ratio 1,2 1,2
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 294 358
Henkilöstökulut tilikaudella, milj. € 10,8 11,7

Taulukko 1: Tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT

Yhtiön osakepääoman muodostaa 1 000 nimellisarvoltaan 10,00 euron osaketta. Lahden kaupungin omistusosuus on 56,9 % ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 43,1 %.

YHTIÖN HALLITUS, TOIMIVA JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet puheenjohtajana Juhani Jokelainen ja varapuheenjohtajana Maritta Vuorinen. Hallituksen muina jäseninä olivat Timo Louna, Paula Ryynänen (14.4.2020 asti), Antti Niemi (15.4.2020 alkaen), Tarja Tornio ja Emmanouil Tsesmelis.

Kaupungin asiantuntijaedustajana kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimi kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius ajalla 1.1. -14.4.2020 ja tämän jälkeen konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala. Esittelijänä kokouksissa toimi toimitusjohtaja Tuulia Pelli, asiantuntijana hallintojohtaja Tuija Peränen ja sihteerinä hallintosihteeri Kaija Nieminen.

Hallitus kokoontui tilikaudella 12 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2020.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi Tuulia Pelli. Johtotiimissä toimi toimitusjohtajan lisäksi hallintojohtaja, palvelujohtaja ja pysyvänä asiantuntijana henkilöstöpäällikkö.

Tilintarkastajana toimi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Katri Lehtikangas.

HENKILÖSTÖ

Toiminnan syklisyyden takia yhtiön henkilöstömäärä vaihteli kvartaaleittain tarkasteltuna 294 ja 351 työntekijän välillä. Henkilöstömäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna tuotannollisen toiminnan keskittyessä suuriin valmistusyksiköihin.

Maaliskuun puolivälistä lähtien toimittiin poikkeusolosuhteissa. Maan hallitus otti käyttöön valmiuslain mahdollistaman säätelyn määräajaksi, jotta globaali koronapandemia saataisiin hallintaan. Tämä aiheutti merkittäviä muutoksia henkilöstön työskentelyolosuhteisiin, työvarusteisiin ja palveluprosesseihin.

Vuoden 2020 aikana yhtiön toimintaa päädyttiin sopeuttamaan lomautuksin eikä irtisanomisiltakaan vältytty. Yhteistyö työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä yhteistoimintaneuvottelukunnassa ja työsuojelutoimikunnassa sujui hyvässä hengessä.

Henkilöstömäärä Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa 2017 – 2020

2017: 345
2018: 349
2019: 358
2020: 294

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Koronapandemia varjosti toimintaa koko toimintakauden, johon yhtiön johto reagoi sopeuttamistoimin vaikutusten minimoimiseksi. Koululaisten lounasruokailu muuttui kotiin vietäviksi annospakatuiksi aterioiksi. Henkilöstöravintoloissa normaalin linjastotarjoilun sijaan myytiin annospakattuja take away -annoksia.

Ruoanvalmistuksen tuotannon tehostamista on jatkettu ja tuotantoprosesseja keskitetty edelleen Päijät-Hämeen keskussairaalan ravintokeskukseen sekä Etelä-Lahden aluekeittiöön.

Yritys hyväksyttiin Sydänmerkki-aterioita tarjoavien ravintoloiden piiriin. Sydänmerkki kertoo aterioiden ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkki myönnettiin yhtiön 20 reseptille ja tavoitteena on lisätä sydänmerkkireseptien määrää vuosittain.

Huhtikuussa 2020 Ateriapalveluille hyväksyttiin Vastuullisuussuunnitelma 2020–2023, jonka kolme teemaa ovat taloudellinen-, sosiaalinen-, ja ympäristövastuu. Ympäristövastuun tavoitteita ovat mm. ruokahävikin vähentäminen. Hävikinhallinnan tehostamiseksi yritys panosti Hukka-ohjelman käyttöönottoon kohteissaan. Hukka-hävikkiohjelman avulla tavoitteena on vähentää kouluissa syntyvää hävikkiruokaa ja pienentää kouluruoan hiilijalanjälkeä reaaliaikaisen viestinnän, mittaamisen sekä neuvonnan avulla.

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti aloitettiin 2020 alussa. ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmä etenee kohti sertifiointia sovitussa aikataulussa vuonna 2021 Yhtiön hallinto muutti uusiin toimitiloihin, Askonkatu 9:ään toukokuussa.

Lahti-konsernin yhtiölle vuodelle 2020 asettamat yleiset sekä yhtiökohtaiset tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta taloudellista tulosta, joka ei toteutunut asetetun tavoitteen (Tulos on edellisvuotta parempi) mukaisesti.

Yhtiöstä muodostetaan konserni vuonna 2021. Uusi tytäryhtiö, Ateriasisko oy, merkittiin kaupparekisteriin 11.3.2021.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Koronapandemia tulee varjostamaan edelleen vuotta 2021. Lahden kaupungin koulutoimessa siirryttäneen määräajoiksi etäopetukseen ja nämä muutokset näkyvät suoraan alhaisempina ruokailijamäärinä. Henkilöstöravintoloissa myynti pysyy matalalla tasolla etätyön edelleen jatkuessa.

Yhtiö valmistautuu kilpailutuksiin eri toimialoilla, joista merkittävin on joulukuussa 2020 markkinavuoropuhelulla käynnistynyt Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ateriapalvelukilpailutus.

Yhtiön tehtävänä on tarjota kustannustehokkaasti ateriapalveluja omistaja-asiakkailleen. Yhtiön palveluille on ollut kysyntää ulkoisilla markkinoilla, joihin vastaamista on rajoittanut hankintalaista tuleva 0,5 miljoonan euron myyntirajoite. Yhtiön vastauksena markkinakysyntään on vasta perustettu tytäryhtiö, joka keskittyy muille kuin omistajille suunnattuun ateriamyyntiin.

RISKIENHALLINTA

Yhtiön korkeiksi riskeiksi on tunnistettu tuotteiden hinnoitteluun, raaka-aineiden hintamuutoksiin ja sopimushallintaan liittyvät riskit sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen, jäljitettävyyteen ja hyvän hygieniakäytännön mukaiseen toimintaan liittyvät riskit, tuotannonohjausjärjestelmän toimintahäiriöihin, keittiölaitteiden rikkoutumiseen ja toimitilaturvallisuuteen liittyvät riskit. Uudeksi korkeaksi riskiksi vuoden 2020 aikana on noussut covid-19-pandemia, jolla on vaikutusta liiketoimintaan.

Taloudellisiin riskeihin varaudutaan sopimushallintaa ja hinnoittelun periaatteita kehittämällä. Operatiivisen toiminnan turvaamiseksi laadittua suurkeittiöiden omavalvontasuunnitelmaa ylläpidetään jatkuvasti ja toteutetaan päivittäisessä toiminnassa. Laatua ja tuotantoa seurataan auditoinneilla. Sisäilmaongelmissa henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi varaudutaan yhteistyöllä kiinteistön omistajien kanssa. Covid-19 riskeihin varaudutaan jatkuvasti ylläpidettävillä toimintaohjeilla ja valmiussuunnittelulla.

Yhtiön hallitus arvioi vuosittain riskien tasoa ja riskien hallitsemiseksi suunniteltuja käytännön toimenpiteitä. Merkittävää muutosta yhtiön riskeissä ei ole nähtävissä.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 66 953,26 euroa, kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO 24 908 244,86 27 433 837,45
Liiketoiminnan muut tuotot 91 272,13 78 850,30
– Materiaalit ja palvelut -8 376 746,35 -9 721 922,31
– Varaston muutos (lisäys) 0,00
– Varaston muutos (vähennys) -48 184,00 -5 754,00
-8 424 930,35 -9 727 676,31
Henkilöstökulut
– Palkat ja palkkiot -8 979 480,47 -9 779 824,44
– Henkilösivukulut
– Eläkekulut -1 525 827,58 -1 675 423,96
– Muut henkilösivukulut -297 828,02 -10 803 136,07 -279 590,91 -11 734 839,31
Poistot ja arvonalentumiset
– Suunnitelman mukaiset poistot -64 624,50 -51 960,50
Liiketoiminnan muut kulut -5 602 738,89 -5 306 091,48
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 104 087,18 692 120,15
   
Rahoitustuotot ja -kulut    
– Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 136,34   273,69  
Korkotuotot muilta 2 261,28   436,93  
Korkokulut saman konsernin yrityksille -26 055,96   -46 407,48  
Korkokulut muille 1 240,46 -22 417,88 -1 636,41 -47 333,27
   
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 81 669,30 644 786,88
Tuloverot    
– Tilikauden verot -14 716,04 -72 643,06
   
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 66 953,26 572 143,82

 

Tase

31.12.2020

31.12.2019

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT
– Aineettomat hyödykkeet 57 567,90 48 824,08
– Aineelliset hyödykkeet 235 607,93 136 002,40
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 293 175,83 184 826,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
– Aineet ja tarvikkeet 147 044,00 192 630,00
– Valmiit tuotteet 13 012,00 160 056,00 15 610,00 208 240,00
Lyhytaikaiset saamiset
– Myyntisaamiset 53 776,42 59 618,05
– Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 143 291,75 3 569 894,62
– Muut saamiset 17 044,03 18 831,00
– Siirtosaamiset 97 159,46 3 311 271,66 104 194,73 3 752 538,40
Rahat ja pankkisaamiset 10 800,50 9 925,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 482 128,16 3 970 703,48
Vastaavaa yhteensä 3 775 303,99 4 155 529,96
Vastattavaa OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 10 000,00 10 000,00
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 404 970,67 -167 173,15
Tilikauden tulos 66 953,26 572 143,82
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 481 923,93 414 970,67
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
– Velat saman konsernin yrityksille 500 000,00 500 000,00
Lyhytaikainen
– Ostovelat 805 097,24 824 867,61
– Velat saman konsernin yrityksille 57 623,13 70 489,63
– Muut velat 359 735,32 414 221,27
– Siirtovelat 1 570 924,37 2 793 380,06 1 930 980,78 3 240 559,29
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 293 380,06 3 740 559,29
Vastattavaa yhteensä 3 775 303,99 4 155 529,96

 

Rahoituslaskelma

01.01.2020- 31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta
– Tilikauden voitto/tappio 66 953,26
– sumupoistot 64 624,50
– poistoero
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 131 577,76
Investointien rahavirta
– Investointimenot -172 973,85
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot,…
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -172 973,85
LIIKETOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -41 396,09
Rahoituksen rahavirta
– Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
– Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00
– Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Lainakannan muutokset 0,00
Oman pääoman muutokset 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos 1 063 231,21
– Korottomien velkojen muutos -447 179,23
– Vaihto-omaisuuden muutos 48 184,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 664 235,98
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 664 235,98
RAHAVAROJEN MUUTOS 622 839,89
Rahavarat 31.12.2020 2 183 278,54
Rahavarat 31.12.2019 1 560 438,65
Quick ratio 1,19

Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvo-paperit) / (lyhyt aikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)